Bộ Tài chính đề xuất về cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định việc cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm gồm: Điều kiện cấp chứng chỉ, thu hồi chứng chỉ, tổ chức thi cấp chứng chỉ,...